Ana sayfa » Zihinsel Engelli » Zihinsel Engelli Tedavisi
Zihinsel Engelli Tedavisi

Zihinsel Engelli Tedavisi

Yazı İçeriği

Zihinsel engelli tedavisi: Zeka; doğuştan var olan ve hayat boyunca deneyimlerle gelişen problem çözme gücüdür. Bu güçle insan kendisini ve çevresini anlar, olayları muhakeme eder, sonuçlar çıkarır ve uyumla hayatını devam ettirir. Zihinsel Engellilik; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişimsel dönemde ortaya çıkan, uyumlu davranışlarda görülen yetersizliğe ilaveten dikkat, algılama, bellek ve muhakeme gibi genel zeka fonksiyonları açısından normalin altında olma durumudur. Zihinsel engelli bireyler kişisel bakım, çevreye uyum, dil, iletişim ve duyusal motor becerilerinde yaşıtlarına göre geç ve yavaş gelişirler.

DSM-IV (American Psychatric Association)’e göre zeka geriliği (mental retardasyon) tanısının konulabilmesi için şu üç temel özelliğin olması gerekir:

 • Genel zeka işlevinin belirgin derecede ortalamanın altında olması.
 • Yaşadığı toplumdaki kendi yaş grubu ile kıyaslandığında toplumsal beceriler, sorumluluk, iletişim kurma, günlük beceriler ve kendi kendine yeterlilik gibi alanlarda geriliğin olması.
 • 18 yaşından önce başlaması.

Zihinsel Engelli Tedavisi: Zihinsel Engelli Sebepleri Nelerdir?

Hafif derecede zihinsel engelli bireylerin pek çoğunda (tüm zihinsel engellilerin yaklaşık %90’ını oluşturur), belirgin bir biyolojik nedene rastlanmadığı için, nedenlerinin belirlenmesi çoğu zaman güç olmaktadır. Ancak orta ve ağır derecede zihinsel engelliliğe genellikle biyolojik etkenlerin neden olduğu saptanmıştır. Genel olarak bilinen nedenler üç ana başlık altında toplanabilir:

Zihinsel Engelli: Doğum Öncesi Oluşan Nedenler:

 • Annenin yaşı
 • Annenin beslenmesi (yeterince iyot alamamak ya da yetersiz beslenme)
 • Hamilelik döneminde kullanılan ilaçlar
 • Radyasyona maruz kalma
 • İçki, sigara, uyuşturucu gibi alışkanlıklar
 • Psikolojik sorunlar
 • Akraba evliliği
 • Annenin hamilelik döneminde geçirdiği hastalıklar (Rubella-kızamıkçık,   frengi, toksoplazma gibi)
 • Zehirlenmeler, Kazalar, travmalar
 • Anne-çocuk arasındaki kan uyuşmazlığı
 • Kalıtsal kökenli metabolizma bozuklukları olan galaktoz, fenilketonori ve bazı beyin hastalıkları, kromozom yapısındaki bozukluklar.

Zihinsel Engelli: Doğum Sırası Oluşan Nedenler: 

 • Erken veya geç doğum
 • Kordon dolanması
 • Güç ve riskli doğum
 • Vakum-forseps gibi aletlerin özellikle uzman olmayan kişilerce kullanılması
 • Doğumun hijyenik olmayan ortamlarda yapılması

Zihinsel Engelli: Doğum Sonrasında Oluşan Nedenler:

 • Çocuğun geçirdiği hastalıklar (menenjit, beyin iltihabı),
 • Zehirlenmeler
 • Hastalıklarda yanlış ve geç müdahale
 • Beslenme bozuklukları (yetersiz ve dengesiz beslenme)
 • Kazalar, travmalar ve yetersiz çevre koşulları v.s.

Zihinsel Engelli Tedavisi: Zihinsel Engelli Nasıl Sınıflandırılır?

Zihinsel engellilik zeka yaşı bölümlerine göre birbirinden ayrılmaya çalışan bir gruptur. Bir kişinin geri olmasını yani farklı olmasını sadece zeka yaşı bölümü ile açıklamak kolay değildir. Zihinsel engelli bireylerin aile, çevre ile olan ilişkileri, zeka yaşı bölümleri, kendi kurdukları dünyaları, etkilendikleri olaylar, algıları, korkuları, sevinçleri birbirinden farklı olması nedeniyle tek bir tipte zihinsel engelden ya da engelli birey tipinden bahsetmek çok güçtür. Ancak zihinsel engelli bireylerin gereksinimlerini belirleyebilmek amacıyla, zihinsel engelli bireyler ağırlık derecelerine göre genellikle iki farklı yaklaşımla sınıflandırılmaktadırlar. Bunlardan biri psikolojik tanılama yaklaşımı, diğeri de eğitsel tanılama yaklaşımıdır.

AAMR (American Association on Mental Retardation) tarafından zihinsel engelli gruplarının, yetişkinlik çağında (15 yaş ve yukarısı) ulaşabilecekleri en üst beceri düzeyleri belirlenmiştir. Ancak zihinsel engellilerin bu davranış düzeylerine ulaşabilmeleri doğuştan getirdikleri kalıtsal özelliklere, en önemli bir faktör olarak da sağlanan eğitim ve çevre olanaklarına bağlı olmaktadır. Bu sebeplere bağlı olarak da zihinsel engelliler kendi içlerinde oldukça önemli bireysel farklılıklar gösterirler.

Zihinsel Engelli Tedavisi: Ağır Derecede (Bağımlı) Zihinsel Engelli 

Sürekli gözetim ve bakıma ihtiyaçları vardır. Özel eğitim olanaklarından yararlanarak:

 • Kaşık ve çatal kullanarak yemek yiyebilirler, giysilerini giyebilirler. Tuvaletlerini kendi başlarına yapabilirler.
 • Sosyal ilişkiye girerek arkadaşlıklar kurabilirler.
 • Konuşması anlaşılır, işaretleri ve sözcükleri tanıyabilirler.

Zihinsel Engelli Tedavisi: Çok Ağır Derecede (Tam Bağımlı) Zihinsel Engelliler

Zihinsel engelli olanlar yaşamları boyunca özel bakıma ihtiyaç duyarlar. İkinci bir özre sahip olma olasılıkları diğer gruplara göre daha yüksektir.

 • Dökerek de olsa çatal kaşık kullanabilirler, basit giysileri giyebilirler.
 • Tuvaletlerini yapmayı kısmen öğrenebilirler ancak tuvalet eğitimini yaşıtlarından geç kazanırlar. Temizlik alışkanlıkları denetim ve gözetim gerektirir.
 • Karmaşık yönergeleri takip edemezler. Sınırlı sayıda sözcük kullanabilirler, basit dilbilgisi kurallarını öğrenebilirler.

Zihinsel Engelli Tedavisi: Hafif Derecede (Eğitilebilir) Zihinsel Engelliler

Hafifi derecede zihinsel engelli olanlar normal çocuklardan görünürde hiçbir farkı yoktur. Bu nedenle okula başlamadan önce anne,baba veya çevre tarafından fark edilmeyebilirler.

 • Hafif derecede zihinsel engelli olanlar özbakım becerilerini öğrenebilir, kendi bakımlarını yapabilirler ancak zaman zaman bazı sağlık kurallarının hatırlatılmasına gereksinim duyabilirler.
 • Yaşadıkları kentte kolaylıkla bir yerden diğer bir yere gidebilirler.
 • Bisiklet, paten gibi eşgüdüm içeren araçları kullanabilirler.
 • Temel gramer kurallarına uygun konuşabilirler, birleşik sözel kavramlarla iletişimde bulunabilirler, günlük konuşmaların üstesinden gelebilirler ancak soyut ve felsefi kavramları tartışamazlar.
 • Okuma-yazma, matematik gibi becerileri öğrenebilirler.
 • Telefonu ve yazılı iletişim araçlarını kullanabilirler ancak anlatımları basittir, soyut ya da önemli günlük olayları yazamazlar.
 • Başkalarıyla yarışma ve işbirliği ilişkilerinde bulunurlar, sosyal ve yaratıcı etkinliklere sınırlı da olsa katılırlar. Ancak karmaşık planlama, dikkat ve düzenleme gerektiren etkinlikleri sürdüremezler.
 • İçinde bulunduğu etkinliği başlatabilir, en az 15-20 dakika dikkatini sürdürebilir.
 • Kendi hayatlarını kazanabilecek karmaşık beceri gerektirmeyen işlerde çalışabilirler, yetişkinlikte kısmen ya da tamamıyla yaşamlarını sürdürebilecek iş becerisi edinebilirler.
 • Kendi başlarına alışveriş yapabilirler, para değişimini doğru olarak yapabilirler ancak parayı ekonomik olarak kullanmada yardıma gereksinim duyarlar.
 • Basit yemekleri ve günlük ev işlerini yapabilirler (temizlik, toz alma, çamaşır ve bulaşık yıkama vs.).

Zihinsel Engelli Tedavisi: Orta Derecede (Öğretilebilir) Zihinsel Engelliler

Orta derecede zihinsel engelli olanlar çok yaygın ve ağır derecede olmamakla birlikte sıklıkla bedensel özür de gösterirler. Özel eğitim olanaklarından yararlanarak:

 • Yardımsız yemek yiyebilirler, banyo yapabilirler ve giyinebilirler; uygun giysi seçebilirler. Çamaşırlarını yıkayabilirler, ütüleyebilirler ve koruyabilirler.
 • Kendisi ve başkaları için kolay yiyecekler hazırlayabilirler.
 • Vücudunu yeterince kontrol edebilirler; kaba ve ince kas eşgüdümü iyidir.
 • Basit düzeyde söyleşide bulunabilirler, birleşik cümle kurabilirler. Sözcükleri tanıyıp cümleleri, reklam spotlarını, işaretleri ve anlamlı basit metinleri okuyabilirler. Ancak yazılı iletişimi başaramazlar, uzun ve karmaşık sözel iletişimi sürdüremezler.
 • Paranın değerinin farkına varabilirler ancak paranın nasıl kullanılacağı konusunda yardıma ihtiyaçları vardır.
 • Yazılı notla alışverişe gidebilirler ancak bağımsız alışveriş yapamazlar. Tek başlarına bir yerden bir yere gidemezler.